Privacyverklaring

Privacyverklaring SANDER VUNDERINK ELEKTROMATERIALEN B.V. (d.d. 19 juni 2018)

Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7553 GV) Hengelo aan de Grindstraat 7 (hierna: Sander Vunderink Elektromaterialen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.
Sander Vunderink Elektromaterialen levert producten op het gebied van de elektrotechniek. Dit aan de hand van gesloten koopovereenkomsten. Om deze koopovereenkomsten (en daarmee de leveringen) te kunnen afhandelen, is het voor Sander Vunderink Elektromaterialen noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.
Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op producten en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij komt het ook voor dat Sander Vunderink Elektromaterialen in opdracht van haar afnemers, bestellingen rechtstreeks naar eindgebruikers verzendt. Ook in dat geval wordt er data verzameld aan de hand waarvan een individu geïdentificeerd kan worden.
Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.
Zonder deze informatie kunnen de juiste artikelen niet worden geleverd aan de juiste personen en/of bedrijven.
Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Sander Vunderink Elektromaterialen heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Sander Vunderink Elektromaterialen namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.
Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Sander Vunderink Elektromaterialen niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Sander Vunderink Elektromaterialen deze gegevens
Sander Vunderink Elektromaterialen verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via één van de webshops van Sander Vunderink Elektromaterialen (www.sandervunderink.nl of www.onderdelendatabase.nl), en er door deze relatie gegevens worden verstrekt. Ook in het geval dat er door Sander Vunderink Elektromaterialen contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van haar relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen. Waar nodig zullen deze gegevens door Sander Vunderink Elektromaterialen worden verwerkt.

Google Analytics
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Sander Vunderink Elektromaterialen gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Sander Vunderink Elektromaterialen mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.
Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden gegevens door Sander Vunderink Elektromaterialen bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Sander Vunderink Elektromaterialen verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.
Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.
Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Sander Vunderink Elektromaterialen stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Met wie deelt Sander Vunderink Elektromaterialen de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Sander Vunderink Elektromaterialen ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Met betrekking tot de bedrijfsvoering van Sander Vunderink Elektromaterialen wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoudprogramma een accountant ingeschakeld voor ondersteuning op het gebied van de boekhouding, heeft Sander Vunderink Elektromaterialen partijen ingeschakeld die diensten verlenen op het gebied van hosting en onderhoud van de webshop, wordt er gebruikt gemaakt van de diensten van PAY.nl, de partij die de betalingen via de webshop afhandelt en tevens heeft Sander Vunderink Elektromaterialen een overeenkomst met Trusted shops, de partij die zich bezighoudt met de klantervaringen bij koopovereenkomsten via de webshop.
Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Sander Vunderink Elektromaterialen. Met deze partijen is Sander Vunderink Elektromaterialen een verwerkersovereenkomst aangegaan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening
Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Sander Vunderink Elektromaterialen wordt gebruik gemaakt van partijen die de (optimalisatie) van deze dienstverlening mede mogelijk maken.
Gedacht kan worden aan distributiepartners zoals PostNL waarmee Sander Vunderink Elektromaterialen de orders verzendt. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de distributie. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Sander Vunderink Elektromaterialen worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Sander Vunderink Elektromaterialen hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor heeft Sander Vunderink Elektromaterialen een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
Zonder dat Sander Vunderink Elektromaterialen hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Sander Vunderink Elektromaterialen draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Sander Vunderink Elektromaterialen verbonden zijn. Sander Vunderink Elektromaterialen kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Sander Vunderink Elektromaterialen wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

  • E-mail : info@sandervunderink.nl 
  • Telefoon : 074 - 820 03 00 
  • Post : Sander Vunderink Elektromaterialen Elektrotechniek B.V., Grindstraat 7, 7553 GV Hengelo

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Sander Vunderink Elektromaterialen van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Sander Vunderink Elektromaterialen van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.
Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Sander Vunderink Elektromaterialen zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Sander Vunderink Elektromaterialen ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij - na een uitdrukkelijk verzoek - wel verwijderd uit de systemen van Sander Vunderink Elektromaterialen.
Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Sander Vunderink Elektromaterialen uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Sander Vunderink Elektromaterialen op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Sander Vunderink Elektromaterialen van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Sander Vunderink Elektromaterialen hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Sander Vunderink Elektromaterialen adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u onderaan de pagina.